กลุ่มสาระศิลปะ

นายเผชิญ  สร้อยศิลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรรทิวา สระแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูศิลปะและนาฏศิลป์)